Priser

Fastprisaftale

Firmaets prispolitik er, at der i videst muligt omfang skal søges indgået aftale om en fast pris for rådgivningsydelsen.

 

Prisoverslag

Hvor der ikke er grundlag for at lave en fastprisaftale, fastsættes prisen for rådgivningsopgaver som udgangspunkt efter medgået tid.

Firmaet lægger dog ved sådanne opgaver stor vægt på, at der forinden opstarten af en rådgivningsopgave altid laves et prisoverslag. Dette laves, når en opgave er modtaget og gennemgået, og indeholder:

  1. En beskrivelse af det arbejde, der forventes at skulle udføres, 
  2. En vurdering af det tidsforbrug, der er forbundet med arbejdet, og
  3. Angivelse af et forventeligt honorar.

Hvis prisoverslaget er forbundet med usikkerhed, beskrives nærmere, hvori usikkerheden består.

Normalt aftales et maksimum for honorarets størrelse.

 

Timetakst - juridisk rådgivning

Firmaets normale timetakst er 1.900 kr. med tillæg af moms.

No cure - no pay

I visse sager kan der indgåes aftale om, at klienten ikke skal betale honorar for rådgivningsydelsen, såfremt denne ikke fører til en økonomisk fordel for klienten.